• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 636 Протокол 44 от 30.09.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства в общината, заместващи регистрираните като кандидати за общински съветници и кметове на предстоящите местни избори.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 636: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 23 и чл. 42, ал. 8, във вр. с ал. 6, изр. второ и трето от ЗМСМА, във вр. с чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, Общински съвет Балчик:

1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Балчик г-н
Митко Стелиянов Петров - изпълняващ длъжността "заместник-кмет по финанси и стопански дейности" в Община Балчик за срок от края на мандат 2015-2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2. Избира за срок от края на мандат 2015-2019 г. до полагане на клетва от
новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметства в
Община Балчик, както следва:

2.1. За с. Кранево - Надя Куртева Димитрова от с. Кранево, изпълняваща понастоящем длъжността деловодител в кметство с.Кранево

2.2. За с.Ляхово - Назъм Ибрямов Реджебов от с. Ляхово

2.3. За с. Оброчище - Димитричка Петрова Николова от с. Оброчище изпълняваща понастоящем длъжността главен специалест-секретар в кметство с. Оброчище

2.4. За с. Гурково - Елисавета Йорданова Панайотова от с. Гурково, изпълняваща понастоящем длъжността технически изпълнител-деловодител в кметство с. Гурково,
2.5. За с. Стражица - Елисавета Илиева Филипова-Бояджиева от с. Стражица изпълняваща понастоящем длъжността старши специалист бюджетсчетоводител в кметство с. Стражица

2.6. За с. Соколово - Гюлбие Мехмедова Хасанова от с. Соколово, изпълняваща
понастоящем длъжността старши специалист бюджет-счетоводител в кметство с. Соколово