• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 621 Протокол 43 от 12.09.2019 г.


По първа точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик за безвъзмездна финансова помощ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 15 общински съветници

Гласували със „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0

РЕШЕНИЕ № 621: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

1.    Дава съгласие Община Балчик да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура" по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. с проектно предложение:

  • „Рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично осветление в

населените места от община Балчик";

2. Дейностите в горепосочения проект отговарят на стратегическите цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Балчик 2014- 2020 г. - стратегическа цел „Постигане на устойчиво икономическо и социално развитие при запазване на съществуващия демографски потенциал на общината", Приоритет 3. „Качествена жизнена среда  -  изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазване на околната среда", Мярка 3.5.„Развитие и модернизация на енергийното стопанство в общината";

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши необходимите действия по подготовката и представянето на проектното предложение.