• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 612 Протокол 42 от 18.07.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Преразглеждане на Докладна записка с Вх. № 19 от 15.01.2019 год. на кмета на Община Балчик за приемане бюджета на Община Балчик за 2019 година

Вносител: Виктор Лучиянов - общински съветник

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

Гласували със „За" - 8; „Против" - 0; „Въздържали се" - 12

РЕШЕНИЕ № 612: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 84 ал. 4, чл. 94, ал. 3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година, ФО-1 от 15.01.2019 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината

1.Общински съвет Балчик не приема бюджета на Община Балчик за 2019 година