• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 51 Протокол 8 от 29.02.2008 г.

РЕШЕНИЕ 51: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС; чл. 36, ал.1, т.2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94-ДО-450/30.11.2007 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Добри Николов Добрев и Н-ци Симеон Стефанов Караиванов, а именно Веселинка Стоянова Караиванова, Росен Симеонов Стефанов и Светлозар Симеонов Стефанов, всички от гр.Балчик, ул. "Бузлуджа" №5, по отношение на УПИ ХІV-131, кв.63 по ПУП на  гр. Балчик, ПИ № 02508.80.131 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 532 м2, като молителите изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 162.00 м2 /сто шестдесет и два квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 3136/12.11.2007 г., за сумата от 7 290.00 лв. /седем хиляди двеста и деветдесет лева /, без ДДС. 

                    2. Упълномощава Кмета на община Балчик да сключи договор за ликвидиране на съсобственост.