• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 39 Протокол 8 от 29.02.2008 г.

РЕШЕНИЕ 39: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, общински съвет - Балчик приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги община Балчик.(Съгласно Приложение)