• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 578 Протокол 40 от 24.05.2019 г.

По седма точка от дневния ред: Определяне на представител на Община Балчик в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Спа център Балчик" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 578: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

РЕШИ:

1. Определя Стефка Николова Анастасова за представител на Община Балчик  в редовното заседание на общо събрание на „СПА ЦЕНТЪР - БАЛЧИК" АД, което ще се проведе на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в конферентната зала на хотел  „Реджина Мария", к.з. „Двореца", алея „Дамбата" в град Балчик, област Добрич, а при липса на кворум ще се проведе по реда на чл.227 от Търговския закон на 12.06.2019 г. от 12.00 часа на  същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството.

- По т.2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за назначаване на Гинка Йорданова за одитор на дружеството.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0