• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 576 Протокол 40 от 24.05.2019 г.

По пета точка от дневния ред: Подпомагане на абитуриенти и паралелките, завършващи средно образование, по повод 24 май 2019 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 576: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директорите на СУ „Хр. Ботев" Балчик и СУ "Христо Смирненски" Оброчище, Общински съвет - Балчик

реши :

            1. Определя сумата 2550.00 лева като разход за финансова помощ на абитуриенти от социално-слаби семейства за 2019 година (17 души по 150.00 лв. на човек), както следва:

№        Имена на абитуриента                              Училище                                Сума/лв.

1. Миглена Желева Марашлиева                           СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

2. Станислав Станимиров Бранимиров               СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

3. Северин Йорданов Маринов                             СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

4. Русана Нейкова Нейкова                                    СУ „Хр. Ботев"                     150 лв.

5. Виктория Ивайлова Георгиева                          СУ Оброчище                       150 лв.

6. Живко Илиев Гунев                                            СУ Оброчище                       150 лв.

7. Златомира Георгиева Георгиева                                    СУ Оброчище                       150 лв.

8. Иван Даниелов Стефанов                                  СУ Оброчище                       150 лв.

9. Мелек Фатме Мухединова                                  СУ Оброчище                       150 лв.

10. Павлин Светославов Петров                           СУ Оброчище                       150 лв.

11. Шукри Хайриев Шукриев                                 СУ Оброчище                       150 лв.

12. Виолета Николова Димова                               СУ Оброчище                       150 лв.

13. Дейвид Иванов Иванов                                    СУ Оброчище                       150 лв.

14. Диян Маринов Димов                                      СУ Оброчище                       150 лв.

15. Десислава Мирославова Маркова                   СУ Оброчище                       150 лв.

16. Мирослав Мирославов Марков                       СУ Оброчище                       150 лв.

17. Слави Стоянов Славов                                     СУ Оброчище                       150 лв.                                                           Всичко:                                                      2550 лв.

2. Определя сумата 630.00 лева като разход за финансова помощ на паралелките, завършващи средно образование през 2019 г. , както следва:

№        Училище                                      Паралелка           Бр.уч.             Лв./парал.

2.1. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ А               26 уч.              260 лева

2.2. СУ "Христо Ботев" гр. Балчик -         ХІІ  Б              24 уч.              240 лева

2.3. СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище- ХІІ                   13 уч.              130 лева

            Всичко:                                 3 бр. паралелки       63 учен.         630 лева

 

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0