• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 574 Протокол 40 от 24.05.2019 г.

По трета точка от дневния ред: Награждаване на абитуриенти с отличен успех по повод 24 май 2019 г. - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 574: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложения и списъци от директора на СУ „Хр. Ботев" Балчик, Общински съвет - Балчик, реши :

1. Награждава абитуриентите - отличници за 2019 г. с парична награда от по 150.00 лв. на човек, с обща сума от 750.00 лева за 5 души, както следва:

  1. Никола Колев Янков                                   СУ «Хр. Ботев» Балчик        150.00 лв.
  2. Никола Николаев Колев                             СУ «Хр. Ботев» Балчик        150.00 лв.
  3. Снежина Веселинова Златева                    СУ «Хр. Ботев» Балчик        150.00 лв.
  4. Радослав Пламенов Рачев                          СУ «Хр. Ботев» Балчик        150.00 лв.
  5. Веселин Лъчезаров Хаджиларски             СУ «Хр. Ботев» Балчик        150.00 лв.

Всичко:                                                                                750.00 лв.

            2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0