• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 549 Протокол 39 от 09.05.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 549: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Балчик:

І. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик и определя правилата за провеждането й:

1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе изслушване с допуснатите кандидати в състав:

- Галин Петров Началников

- Стефан Панайотов Диков

- Кирил Йорданов Кирев

- Стоян Димитров Георгиев

- Георги Златев Георгиев

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в Община Балчик, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Балчик;

- имат завършено най - малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

- не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

3. В срок до 14 юни 2019 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Балчик подават в секретариата на Общински съвет Балчик следните документи:

- подробна автобиография , подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общински съвет Балчик да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

4. Временната комисия да проведе изслушване на кандидатите при спазване на изискванията на чл.68 от ЗСВ и да състави доклад за протичането му, който да се публикува на интернет страницата на Община Балчик заедно с протокола от изслушването и да се предостави на Общински съвет град Балчик в 7 - дневен срок преди гласуването за кандидатите за съдебни заседатели.

5. Утвърждава образци на следните документи:

      - Заявление за кандидатстване (Приложение №1);

      - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2);

      - Писмено съгласие (Приложение №3).

ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да публикува решението на интернет страницата на Община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0