• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 548 Протокол 38 от 18.04.2019 г.


РЕШЕНИЕ № 548: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 127, ал. 10 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик съгласува ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПП на ОУП) на община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


2. Общински съвет Балчик предлага на Национален експертен съвет да промени предназначението в разработването на ОУП на Община Балчик масив 4 в землището на с. Кранево от земеделски площи на зона за обществено обслужване, само и единствено ако не противоречи на приетата към настоящия момент Екологична оценка.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


3. Общински съвет Балчик предлага на Национален експертен съвет да промени предназначението в разработването на ОУП на Община Балчик за масив 37, масив 38 и масив 108 в землището на с. Оброчище от земеделски площи на зона за обществено обслужване, само и единствено ако не противоречи на приетата към настоящия момент Екологична оценка.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

 „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0


4. Не приема четвъртото предложение. ПИ 02508.90.755; ПИ 02508.90.756; ПИ 02508.90.752; ПИ 02508.90.208; ПИ 02508.90.765; ПИ 02508.90.766 и ПИ 02508.90.757 от смесено обслужваща и производствено складова зона да бъде заменено с понятието за логистичен парк.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

 „ЗА" - 7; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10, 4 не гласуват


5. Общински съвет Балчик предлага на Национален експертен съвет да промени предназначението в разработването на ОУП на Община Балчик за масив 23 в землището на с. Кранево от земеделски площи на зона за обществено обслужване, само и единствено ако не противоречи на приетата към настоящия момент Екологична оценка.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2, 1 не гласува


6. Постъпилите искания, свързани с ОУП извън постъпилите предложения да бъдат включени в списъка на препоръки за промяна предназначение на упоменатите земи.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 21 общински съветници

 „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6, 2 не гласуват