• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 547 Протокол 38 от 09.04.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Съгласуване на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

РЕШЕНИЕ № 547: На основание чл. 66, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик реши: поради огромния обществен интерес по съгласуване на предварителния проект на ОУП на община Балчик и желанието на присъствалите на разширеното заседание на ПКУТСЕ да изразят в писмен вид своите възражения и предложения срещу така предложения проект на ОУП, заседанието на ОбС се отлага за 18 април 2019 г.

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0