• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 515 Протокол 35 от 21.02.2019 г.


По първа точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 513 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 29.01.2019 година, с което се дава съгласие за отпускане на финансови помощи.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 515: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Докладна записка с изх. № 06-00-8-001 от 08.02.2019 г. на кмета Община Балчик и наш вх. № 55 от 08.02.2019 г., общински съвет Балчик не отменя Решение 513 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.01.2019 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 4; „ПРОТИВ" - 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 12