• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 502 Протокол 34 от 29.01.2019 г.

По първа точка от дневния ред: Отмяна на Решение 492 по Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 18.12.2018 година, с което се дава съгласие максималния размер на вътрешния безлихвен заем от 700 000 лева, да бъде погасен от „Други сметки и дейности" (набирателната сметка) на Община Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 502: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № АдК-04-3 от 04.01.2019 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет Балчик отменя  Решение 492 по Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 18.12.2018 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0