• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 498 Протокол 33 от 18.12.2018 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 498: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Стойка Иванова Анастасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

2. Пламен Димитров Костадинов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

3. Ани Ангелова Янкова от гр. Балчик,  за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

4. Гинка Савова Михайлова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

5. Янка Алтънчева Стефкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

6. Красимир Борисов Славчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

7. Горанка Асенова Бошнакова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

8. Енчо Симеонов Петров от с. Оброчище, за социално подпомагане, след пожар, в размер на 500,00 (петстотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

9. Ангел Иванов Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10. Доню Колев Донев от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.Средствата да се получат от кмета на с. Дъбрава.

11. Пенка Борисова Димитрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0