• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 497 Протокол 33 от 18.12.2018 г.

По седма точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на 595 м2 от ПИ № 39459.501.107 по кад. карта на с. Кранево, общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 497: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/01.08.2018 г., одобрява пазарна оценка в размер на 26 430.00 лв. (двадесет и шест хиляди четиристотин и тридесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собствениците на законно построена върху него сграда, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 39459.501.107 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ХVІІ, кв. 7 по ПУП на с. Кранево) с площ от 595 м2 (петстотин деветдесет и пет квадратни метра), актуван с АОС № 4775/23.11.2018 г. на Мария Миткова Иванова и Еленка Тодорова Панайотова.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0