• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 493 Протокол 33 от 18.12.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 493: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 6 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Изменя т. 1 от Решение 60 по Протокол № 6 от 26.01.2017 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" ЕАД за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." проект и сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4803 от 11.01.2016 г., „Представяне на регионалното културно наследство в 3D, финансиран по Програма за „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.", приоритетна ос 2: Един зелен регион, схема 2.1. „Подобряване на опазване и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство" в частта:

  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.03.2019 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно погасяване.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0