• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 491 Протокол 33 от 18.12.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 491: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 20, във връзка с чл. 17 ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11, ал. 3 предложение второ от ЗНА.

РЕШИ:

            Не приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 8; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10