• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 32 от 29.11.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за третото тримесечие на 2018 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

Във връзка със финансовия отчет  на  Община Балчик за третото тримесечие на 2018 г.   

1.      „МБАЛ-Балчик"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.         Финансово състояние па ,,МБАЛ-Балчик" ЕООД към 30.09.2018 г.

През третото тримесечие на 2018 г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 1 627 536 лева, от които предоставена субсидия от Община Балчик 640 000 лева., и е извършило разходи на стойност                1 797 828 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през третото тримесечие на 2018 г., в размер на 170 291 лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през ІІІ-то тримесечие на 2018 г., възлизат на 852 280 лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 124 997 лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през ІІІ-то тримесечие на 2018г., възлизат на 1 797 828 лв., от които:

- разходи за материали - 139 616 лева;

- разходи за ел.енергия - 52 651 лева;

- разходи за външни услуги - 104 855 лева;

- разходи за амортизации - 276 096 лева;

- разходи за възнаграждения - 1 007 881 лева;

               - разходи за осигуровки - 187 413 лева;

      - други разходи - 11 851 лева;

      - финансови разходи - 2 687 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик"ЕООД възлизат на 342 831 лв.

                                                                                                                    3. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4. Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД към 30.09.2018 г.

През третото тримесечие на 2018 г„ „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 403 000 лева, от които приходи от услуги 400 000 лева и други приходи 3 000 лв., и е извършило разходи на стойност 403 000 лева., от които разходи за материали 32 000 лв., услуги - 40 000 лв., разходи за персонала - 321 000 лв., разходи за амортизация - 6 000 лв., и др.разходи 4 000 лв.

През третото тримесечие на 2018 г., дружеството е на нулева печалба.

Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД възлизат на 46 000 лв., от които :

- задължения към персонала - 24 000 лева;

- осигурителни задължения - 2 000 лева;

- задължения към доставчици - 5 000 лева;

- данъчни задължения - 5 000 лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК" ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на 62 000 лв.

 

5. КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6. Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014" ЕАД към 30.09.2018 г.

През третото тримесечие на 2018 г., „КИКЕЛА-2014" ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 14 000 лева, от които приходи от услуги 14 000 лева, и е извършило разходи на обща стойност 14 000 лева., от които разходи за материали 5 000 лв., външни услуги - 4 000 лв., други разходи - 5 000 лв.

През третото тримесечие на 2018 г., дружеството е на нулева печалба и загуба.

Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014" ЕАД възлизат на 0 лева.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ