• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 34 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 34: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, молба вх. № 94-ЦО-49 от 13.12.2007 година, общински съвет - Балчик:

1.      Дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1200.00 лева на лицето Цонка Сивкова Петрова, жител на град Балчик, ж.к. "Балик", бл. 33, вх. "Б", автор на книгата "С дъх море".

2.      Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите конкретни правни и фактически действия по горното решение.