• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 33 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 33: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба вх. № 94-ГО-2/14.01.2008 година от страна на Георги Йорданов Георгиев, жител на град Балчик, общински съвет:

1.                 Дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500.00 (петстотин) лева на лицето Георги Йорданов Георгиев, жител на град Балчик, ул. "Хан Аспарух" № 9а, автор на книгата "Балчик - стръмно многоточие.....", необходима за издаването й.

2.                 Фактическите действия по отпускане на еднократната финансова помощ в размер на 500.00 лева да бъдат извършени след представяне от страна на автора на книгата на доказателства, че същата се намира в предпечатна подготовка /договор с конкретно издателство и др./

3.     Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите конкретни правни и фактически действия по горното решение.