• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 32 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 32: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; чл. 17 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик и във връзка с молба вх. № 50-00-1/10.01.2007 година, общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 (пет) години на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "Граждани за европейско развитие на България", с адрес: гр. Балчик, ул. "Черно море"   № 31В, представлявано от Координатора за община Балчик Светомир Константинов Михайлов, следния имот:

Втори и трети етаж от общински имот, актуван с АОС № 2681/22.11.2006 година, представляващ триетажна масивна сграда на ул. "Черно море" град Балчик, с идентификатор 02508.84.280.3 по кад. карта на град Балчик, при годишна наемна цена 422.40 лева (четиристотин двадесет и два лева и 40 стотинки).

2.След влизане на решението в сила да се сключи договор за наем.