• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 31 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 31: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с подготовката на "Бюджет 2008" и молба с вх. № 39-02-22/19.12.2007 година от страна на представители на пенсионерски клуб "Младост", кв. Левски, град Балчик, общински съвет - Балчик:

1.     Утвърждава правото на пенсионерите на възраст до 67 (шестдесет и седем) години, с постоянен адрес на територията на община Балчик, за периода от месец януари до месец декември (включително) да закупуват карти за вътрешноградския транспорт или в района на вилна зона до спирка "Овчаровски плаж" с 80 % (осемдесет процента) намаление на цената.

2.     Утвърждава правото на пенсионерите на възраст над 67 (шестдесет и седем) години, с постоянен адрес на територията на община Балчик, за периода от месец януари до месец декември (включително) и на инвалидите с трайна нетрудоспособност над 50% да закупуват карти за вътрешноградския транспорт или в района на вилна зона до спирка "Овчаровски плаж" на цена 1 (един) лев за карта.

3.     Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши съответните правни и фактически действия във връзка с горното.

4.     За следващото заседание на ОбС, общинска администрация да внесе за решение предложение за привилегии при ползването на карти от населените места до град Балчик.