• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 30 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 30: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, общински съвет - Балчик одобрява разходите за 2008 година за всяка от дейностите "Чистота", съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, в размер на 1 516 000 лева, на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2007 година, в размер на 94 108 лева, приходи от такса за битови отпадъци за 2008 година, в размер на 1 476 615 лева и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2009 година, в размер на 54 723 лева.