• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 28 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик:

1.                  Одобрява структурата на общинска администрация - Балчик в сила от 1 март 2008 година с обща численост 123 бройки, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1. Кметски екип и изборни длъжности     -        23 бройки;

1.2. Обща администрация                             -        66 бройки;

11.3. Специализирана администрация          -        34  бройки.

2. Одобрява числеността на персонала в другите дейности, финансирани от първостепенния разпоредител и кметствата на самостоятелен бюджет, съгласно Приложение № 2, № 3 и № 4, в сила от 1 март 2008 година - общо 156 ½ бройки.

На основание чл. при съставянето на длъжностните характеристики и на служителите работещи в отдел ТСУ, имащи отношения по ЗУТ, да бъде записано, че изпълняват законови разпореждания на гл.архитект.

3.При съставянето на длъжностните характеристики на служителите, работещи в отдел ТСУ, имащи отношения по ЗУТ, да бъде записано, че изпълняват законови разпореждания на гл.архитект.