• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 26 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 26: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик и във връзка с молба вх. № 94-ИО-238/14.08.2007 година, общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община Балчик и Иван Василев Трифонов от с. Дропла, ул. "Тимок" № 1 по отношение на УПИ ХVІІ-40, кв. 7 по ПУП на с. Дропла, община Балчик, ПИ 23769.501.55 по кадастралната карта на с. Дропла, целият с площ от 1501 кв.м., като молителят изкупи частта на общината, равняваща се на 451 кв.м. - АОС № 3066/17.08.2007 година, за сумата от 2 950.00 /две хиляди деветстотин и петдесет/ лева, без ДДС.

         2.Упълномощава кмета на община Балчик да сключи договор за ликвидиране на съсобственост.