• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 25 Протокол 7 от 31.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 25: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Докладна записка под вх. № 63-01-158/13.12.2007 година от страна на Директор на ОД "ПБЗН" Добрич и молба с вх. № 24-00-275/05.12.2007 година от Директор на ОД "ПБЗН" Добрич:

1.                 Общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната следната сума за издръжка на четирима държавни служители, категория "Е" при ОД "ПБЗН" град Добрич, РС "ПБЗН" к.к. "Албена", а именно: 85 000 /осемдесет и пет хиляди/ лева.

2.                 Визираната по-горе парична сума е за издръжка на 4 броя държавни служители, заети с осигуряване на пожарната безопасност на община Балчик - село Кранево, село Оброчище, село Рогачево, село Църква, к.к. "Албена" към РС "ПБЗН" к.к. "Албена", ОД "ПБЗН" Добрич.

3.                 Общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде удължен срока на договор № 104/16.03.2004 година за противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност с още една година, считано от 01.01.2008 година до 31.12.2008 година.

4.     Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите правни и фактически действия по настоящето решение.

5. Препоръчва на кмета на общината да извърши всички необходими действия по ангажиране на държавните органи за създаване на постоянна щатна структура на РС "ПБЗН" към к.к. Албена.