• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 468 Протокол 31 от 02.11.2018 г.


По първа точка от дневния ред: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Балчик.

Вносител: Велко Михайлов - председател на Постоянна комисия за установяване конфликт на интереси

РЕШЕНИЕ № 468:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет - Балчик  Р Е Ш И:

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Балчик, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.


Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

„ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0

       ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БАЛЧИК


I.                  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/  и за установяване на конфликт на интереси на следните лица:

1.      Кметовете на кметства в Община Балчик

2.      Представители на Община Балчик в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала  или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински  съвет - Балчик

3.      Управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет - Балчик

/2/ С правилата се уреждат също и работата на комисията по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ при Общински съвет - Балчик, съхраняването, обработването на данните  и унищожаването на декларациите на лицата по ал.1, т.1 - 3.

Чл.2.  В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/  Общинският съвет :

1.        Избира постоянната комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и  чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ с наименование Постоянната комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет - Балчик, наричана за краткост в тези правила „комисията".

2.      Приема тези вътрешни правила.

3.      По предложение на кмета на общината определя състав на комисията по чл.11, ал.2 от НОРИПДУКИ към кметове на кметства, ако съставът на общинската администрация в съответното кметство не позволява назначаване на комисия или не може да се гарантира спазването на някой от принципите по чл.2 от наредбата.

4.      разглежда и взема решение по доклад на комисията, с който се установяват данни за несъвместимост на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила;

5.      Приема решения за наличие на конфликт на интереси по образувани производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила.

6.      Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.

Чл.3. В изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ  председателят на Общинският съвет :

1.      Разпределя на комисията постъпили в деловодството на Общинския съвет сигнали и искания за извършени  корупционни нарушения и конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1, т.1-3.

2.      Определя дневния ред на комисията, съгласувано с Председателския съвет.

3.      Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на комисията, всички декларации  по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение на част първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок съответните декларации;

4.      Включва в дневния ред на заседание на Общинския съвет доклади и становища на комисията, съответно относно установени данни за несъвместимост и наличието или липса на конфликт на интереси на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, избрани от съвета.

5.      Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.

Чл.4 /1/ Постоянната комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет - Балчик, избрана с решение № 11/2016 г. изпълнява функциите на  комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и  чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ, наричана за краткост в тези правила „комисията".

/2/ Броят и състава на комисията се определя с решение на Общинския съвет. В комисията се избират само общински съветници.

/3/ При осъществяване на правомощията си по ал.5 комисията приема решения с мнозинство повече от половината от състава си.

/4/  При изпълнение на правомощията си комисията приема решения. С решения могат да се приемат доклади и становища. Решенията, докладите  и становищата на комисията се номерират.

/5/ Комисията :

1. утвърждава образец на декларациите за несъвместимост и промяна в декларираните обстоятелства по несъвместимостта съответно по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 от правилата;

2.приема, обработва данни и съхранява всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ в това число коригиращите на лицата по чл.1, ал.1 от тези правила;

3.  изготвя и приема доклади по чл.3, ал.8 от НОРИПДУКИ относно спазването на сроковете за подаване на декларациите;

4. води регистър на подадените декларации по чл.4, ал.2 от от НОРИПДУКИ;

5. приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси на лице по чл.1 от тези правила в случаите на чл.13, ал.1 от от НОРИПДУКИ и извършва същата;

6. приема решение, с което установява съответствие или несъответствие на проверявана декларация за имущество и интереси на лице по чл.1, ал.1;

7.  приема решение за образуване на проверка на декларациите за конфликт на интереси на кметовете на кметства и извършва същата;

8. приема доклад за установяване или неустановяване на несъвместимост на съответното лице по чл.1;

9. приема решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване  на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметове на кметства;

10. предлага на общинския съвет да приеме решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3;

11. извършва проверка за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение на лицата по чл.1, ал.1;

12. приема решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметовете на кметства;

13. приема становище до Общинския съвет в рамките на проверка за установяване на конфликт на интереси по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила;

14. предоставя изискани информация и документи на Комисията за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ във връзка с производства за конфликт на интереси;

15. осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.  

/6/  По неуредените в тези правила въпроси относно работата на комисията се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Балчик.

Чл.5 Председателят на комисията:  

1.      Свиква комисията на заседания и ръководи същите;

2.      Подписва изходящата кореспонденция на комисията;

3.      Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на ОС, всички декларации  по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение е на част първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок съответните декларации;

4.      Изпраща решенията на комисията на компетентните държавни органи;

5.      Съставя актове за установяване на административни нарушения на чл.176 от ЗПКОНПИ.

6.      Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.

Чл.6 /1/ Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за лице по чл.1, ал.1 от тези правила, може да подаде сигнал  до постоянната комисия.

/2/ Всеки сигнал следва да съдържа:

1. органа, до който се подава;

2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;

3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;

4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

6. дата на подаване на сигнала;

7. подпис на подателя.

/3/ Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

/4/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на условията по ал. 2, т. 3 - 5.

/5/ Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.

/6/ Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане. Срокът за произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.

/7/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

Чл.8. /1/ Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в регистъра по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ, поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Чл. 9. /1/ Лицата, на които е възложено разглеждане на сигнала по чл.6, ал.1, както и които участват в провеждане на производството по установяване на конфликт на интереси са длъжни :

1. да не  разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;

2. да не разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;

3. да опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от нерегламентиран достъп на трети лица.

/2/  Заседанията на органите по тези правила, на които се разглежда сигнал за корупция или конфликт на интереси и се провеждат процесуални действия по същите са закрити за външни лица.

/3/ Копия от преписки и документи по проверки на декларации или за конфликт на интереси се предоставят на заинтересованото лице и държавни органи при заличаване на името и всички обстоятелства, от които може да се изясни самоличността на сигналоподателя.

/4/ Лицата по ал.1 носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по тази норма.

/5/ Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред..II.                РЕД ЗА ПОДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ И УНИЩОЖАВАНЕ  НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

Чл.10 /1/ Лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 подават декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ пред комисията в определените в закона срокове.

/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител.

/3/ Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от комисията. Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 се подават по образците, утвърдени от КПКОНПИ.

/4/  Всяка подадена декларация се входира с номер и дата и отбелязва в регистъра на декларациите от оторизиран  служител в звеното при Общински съвет - Балчик.

/5/ До 20 дни преди изтичане на срок за подаване на декларация, който е известен  на съответното задължено лице по чл.1, ал.1 се връчва напомнително писмо за задължението, подписано от председателя на ОС и председателя на комисията.

Чл.11 /1/ Регистърът на подадените декларации има реквизитите по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ.

/2/ Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител.

/3/ Регистърът е публичен и се публикува на сайта на Общинския съвет.

/4/ Данните в регистъра по отношение на лице по чл.1, ал.1 с прекратено правоотношение или изгубило качеството - заемащо публична длъжност" се заличават до един месец от настъпване на съответния факт.

Чл.12  В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и интереси деклараторът по собствена инициатива може да направи промени в декларацията си, когато това се налага за отстраняване на непълноти и грешки. Коригиращата декларация се подава с изцяло нов образец и получава входящия номер на коригираната декларация.

Чл.13 /1/ На сайта на Общинския съвет се създава и поддържа  отделна рубрика „Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ".

/2/ В рубриката се публикуват:

1.      Всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 с изключение на част първа от декларациите по чл.35, ал.1 ,т.2 и съответстващите им  декларации по чл.35, ал.1, т.4, с които се изменят декларирани обстоятелства по част първа;

2.      Регистъра на декларациите по чл.11 от тези правила;

3.      Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси, изготвен от комисията.

/3/ Декларациите за несъвместимост и за промяна в обстоятелствата по несъвместимостта и декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларираните обстоятелства се публикуват до един, съответно до два месеца от изтичане на сроковете за подаването им. При публикацията съответните лични данни се заличават.

/4/ Публикацията на документите по ал.2 се извършва на основание съвместна резолюция на председателя на Общинския съвет и на комисията, поставена върху хартиения носител на съответния документ. Елекронният им вариант се публикува до два работни дни от издаване на резолюцията от оторизиран служител на звеното по чл.29а от ЗМСМА.

Чл.14 /1/ Хартиените и електронните носители на декларациите се съхраняват в каса и не се изнасят извън помещенията на Общинския съвет.

/2/ Предоставянето на копия от декларациите се извършва само по искане на компетентен орган и след решение на постоянната комисия.

/3/ Декларациите на лицата по чл.1, ал.1, подадени на хартиен или електронен носител, както и предоставените или събрани служебно във връзка с тях документи се съхраняват до изтичането на пет години от прекратяване на правоотношението или изгубване на съответното качество.

Чл.15 /1/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията по тях, която не е публикувана е ограничен.

/2/ Достъп до декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ  съответно до информацията по тях, която не е публикувана, както и право да обработват данни по тях, съгласно чл.4, ал.5 от НОРИПДУКИ,  имат само :

1.      Председателят на Общинския съвет;

2.      Председателят и членовете на комисията;

3.      Оторизиран служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА.

/3/ Лицата по алинея 2, подписват декларация, че се задължават да спазват режима за защита на личните данни и няма да разпространяват данни станали им известни във връзка с достъпа до декларациите, която е  приложение 1 и  е неразделна част от настоящите правила.

Чл.16 /1/ След изтичане на срока по чл.11, ал.3 хартиените и електронни носители на съответните декларации, както и всички техни електронни копия, а също предоставените или събрани във връзка с декларациите документи се се унищожават.

/2/ Хартиените носители подлежат на  нарязване, а електронните се унищоват, за което се съставят съответните протоколи.


III.             РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ

Чл.17 /1/ В срок до един месец  от изтичането на сроковете за подаване на декларации за имущество и интереси комисията изготвя доклад до председателя на Общинския съвет за неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси лица по чл.1, ал.1 от тези правила.

/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси комисията също в срока по ал.1 изготвя доклад до председателя на Общинския съвет, в който  този факт се отразява.

Чл.18 Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на декларациите за имущество и интереси на лицата по Чл.1, ал.1  при наличие на някое от следните основания:

1.      При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси, съответно при предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл.6, ал.2, т.3-5 от тези правила;

2.      Когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка;

3.      Ако лице, заемащо публична длъжност по чл.1, ал.1 работи в звено на администрацията, което според методология, приета от КПКОНП и установено с акт на постоянната комисия е с висок корупционен риск.

Чл.19 /1/ При наличие на някое от основанията по чл.18 и въз основа на доклад на председателя на комисията  или определен от него член комисията приема решение за образуване на проверка на декларациит