• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 467 Протокол 30 от 18.10.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Сключване на договор и изпълнение на проект по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион", Специфична цел  1.1. „Подобряване на планирането, развитието и координацията на транс-граничните транспортни системи за по-добро свързване към TEN-T (транс-европейски транспортни мрежи) транспортна мрежа".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 467:  На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с одобрен проект  „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура" („Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure") на Община Балчик по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион", Специфична цел  1.1. „Подобряване на планирането, развитието и координацията на транс-граничните транспортни системи за по-добро свързване към TEN-T (транс-европейски транспортни мрежи) транспортна мрежа" , Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1.      Дава съгласие:

- Да се осигури изискуемото съфинансиране в размер на  71 289,93 евро, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината;

- Гарантира, че Община Балчик ще осигури временно налични средства до тяхното възстановяване от Програмата.

- Одобрява и дава съгласие Кмета на Община Балчик да сключи Споразумение за партньорство с Община Мангалия, Румъния във връзка с изпълнение на гореспоменатото проектно предложение;

- Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта;

- Потвърждава, че Проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020,  Приоритет 3. „Качествена жизнена среда  -  изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазван е на околната среда", Мярка 3.2. „Развитие и техническо усъвършенстване на пътната инфраструктура".


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0