• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 466 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По двадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. на програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 466: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" да се завиши с 4 000 лева, за финансово подпомагане на разходите по покриване на изискванията за безопасност на спортния автомобил на Мирослав Златков Златев, за участията му в национални и международни състезания по автомобилен спорт (ДРИФТ).

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0