• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 465 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик, за неотложен ремонт на отоплителен котел в училището.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 465: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик в дофинансиране, § 51 00 "Основен ремонт на ДМА" да бъде завишен с 9200 лева, за неотложен ремонт отоплителен котел в училището.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0