• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 464 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2018 г. на ОбП „БКС" в местна дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 464: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

  1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на ОбП "БКС" в местна дейност 619 "Други дейности по ЖС и БРР" да бъде завишен общо с 40 000 лева, за ремонтни дейности и други разходи (външни услуги, материали, офис оборудване) за сградата на бивше училище ПГ за КОС "Алеко Константинов".

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0