• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 463 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 463: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Гюлджихан Мехмед Азис от с. Дропла, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

2. Севджихан Неджмединова Мамуд от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

3. Бехти Бейхадинов Юсуфов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

4. Гюлхан Шабанова Сюлейманова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

5. Фанка Михайлова Василева от с. Стражица, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

6. Рита Маринова Стефанова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

7. Джевидан Джевджетова Рашидова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

8. Кръстина Иванова Митева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов - кмет на с. Оброчище.

9. Нуртен Сабри Идриз-Ахмедова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10. Ивелин Йорданов Драганов от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

11. Сашо Минков Радев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

12. Камелия Румянова Боянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.

13. Йорданка Димитрова Стефанова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

14. Драгни Фанев Драгнев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.

15. Васил Тодоров Георгиев от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

16. Боряна Иванова Йорданова от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

17. Лерима Шукри Мехмедова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

18. Юлияна Сашева Илиева от с. Тригорци, за лечение на дъщеря й Джесика Красимирова Кирчева, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0