• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 462 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител на община Балчик пред Общото събрание на „Тихия кът" АД за извънредното общо събрание.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 462: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

РЕШИ:

1. Определя ИВЕЛИН ПЕЙЧЕВ РОЙДЕВ за представител на Община Балчик в Общото събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 31.10.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на „ТИХИЯ КЪТ" АД, ул. „Въскресия Деветакова" № 26, гр. Балчик, област Добрич, а при липса на кворум ще се проведе по реда на чл.227, ал.3 от Търговския закон на 15.11.2018 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие:

-  за промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството чрез освобождаване на Валентин Гичев Атанасов, Еленка Антонова Атанасова и „Албена" АД, и избор на нови членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат в състав: Милена Йорданова Димитрова, Еленка Антонова Атанасова и «Албена» АД.

- За определяне месечно възнаграждение за всеки от членовете на СД в размер на 250 лева. Месечното възнаграждение да се изплаща, считано от месеца, следващ месеца на обявяване на решението в Търговския регистър и да е дължимо за целия срок на мандата или до отписване на лицето като член на СД от Търговския регистър.

- За определяне като гаранция за управление на всеки от членовете на СД сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1