• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 461 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - /за отдих/, в кв. 2 по плана на К.З."Двореца" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 461: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за
изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - /за отдих/ в кв.2, с цел образуване на два
нови урегулирани поземлени имота, с отреждане на урегулираните поземлени имоти - "За техническа инфраструктура" и "За отдих" в кв.2 по плана на К.З."Двореца" гр. Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи
действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0