• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 460 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици в СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 460: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 от Наредбата за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 г., във връзка с доклад от директора на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище с вх. № 67-00-26/05.10.2018 г. и становище от началника на РУО Добрич с изх.№ РД 22-01-646 от 12.09.2018 г., Общински съвет - Балчик
Р Е Ш И :

1. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в СУ
„Христо Смирненски" с. Оброчище за учебната 2018/2019 година, по чл. 68, ал. 1, т. 2
от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, както следва:

1.1. СУ "Христо Смирненски" село Оброчище                        бр. уч.           Недостиг

ІХ клас, професионална                                                    15 ученици      3 уч.

Х клас, професионална                                                     16 ученици      2 уч.

ХІ клас, професионална                                                    10 ученици      8 уч.

2. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2018/2019 г., по чл. 68,  ал. 4, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 13 ученици.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0