• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 459 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предоставяне на минералните води - изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и ползване от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 459: 1. Одобрява Община Балчик да получи безвъзмездно за срок от 25 години и да управлява минералните води от участъците на двете находища № 100 Район „Североизточна България" - подземни води от Малм-валанжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С - област Варна, област Добрич, област Шумен и № 101 Район „Варненски басейн" - подземни води от Еоценския водоносен хоризонт с температура, по висока от 20°С - област Варна и област Добрич, попадащи в административната граница на Община Балчик. 


2. Възлага на Кмета на Община Балчик, в срок до 31.01.2019 г., писмено да заяви на Министъра на околната среда и водите, необходимостта да предостави за безвъзмездно управление на Община Балчик минералните води от участъците съвпадащи с административната граница на Община Балчик на двете находища № 100 Район "Североизточна България" - подземни води от Малм-валанжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С - област Варна, област Добрич, област Шумен и № 101 Район "Варненски басейн" - подземни води от Еоценския водоносен хоризонт с температура, по висока от 20°С - област Варна и област Добрич. Кметът да предприеме всички необходими действия съгласно Закона за водите и нормативните актове за неговото прилагане за управление, ползване и стопанисване на минералните води на територията на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0