• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 458 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Отмяна на Решения за продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс, на имоти общинска собственост в м. „Двете чешми" град Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 458: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:
1. Отменя свои решения:

Решение № 379 по протокол № 36 от 24.09.2009 г.;

Решение № 505 по протокол № 43 от 29.01.2010 г.;

Решение № 843 по протокол № 66 от 27.07.2011 г.;

Решение № 875 по протокол № 67 от 30.08.2011 г.

в частта им, касаеща 55 (петдесет и пет) броя поземлени имоти, съгласно приложението, в местността „Двете чешми" гр. Балчик, които не са продадени на проведените публично оповестени конкурси.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик последващи правни и фактически действия
по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0