• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 457 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По единадесета точка от дневния ред: Учредяване безвъзмездно право на строеж на Висшия съдебен съвет за изграждане на съдебна палата в град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 457:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6, т. 1 от ЗОС и във връзка с писмо вх. № 11-03-115/07.08.2018 г. по повод Решение по т. 85 от Протокол № 21 от Заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 19.07.2018 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на строеж за изграждане на съдебна палата върху 702/2134 м2 идеални части от общински имот, представляващ УПИ XVIII, кв. 193 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.82.167 и ПИ № 02508.82.168 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с АОС № 230/25.05.1999 г., на Висш съдебен съвет на Република България, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" №12, представляван от Боян Магдалинчев.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0