• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 456 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По десета точка от дневния ред: Учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Янтра".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 456:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94-00-566/16.08.2018 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 890.00 лв. (осемстотин и деветдесет лева), без ДДС за учредяване право на надстрояване на надстройка с площ от 46.17 м2 на съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя УПИ ІІ, кв. 1038 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.75.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4762/03.09.2018 г., на Стойко Иванов Рачев.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0