• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 455 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По девета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ гр. Варна, по отношение на ПИ № 02508.86.18 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 455:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-2/31.08.2018 г. Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ гр. Варна, представлявано от пълномощника Янко Кирчев Петров по отношение на ПИ № 02508.86.18 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І-за хотел, ресторант и магазини, кв. 192 по ПУП на гр. Балчик), целият с площ от 2013 м2, като „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 29 м2 (двадесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4764/07.09.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 5800.00 лв. (пет хиляди и осемстотин лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0