• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 454 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По осма точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Стелиян Цонков Цонев, по отношение на ПИ № 78639.501.167 по кадастралната карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 454:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/22.08.2018 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Стелиян Цонков Цонев от гр. Варна, по отношение на ПИ № 78639.501.167 по кадастралната карта на с. Църква, УПИ ХVІІІ, кв.20 по ПУП на с. Църква, целият с площ от 797 м2, като Стелиян Цонев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 89 м2 (осемдесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4763/03.09.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1602.00 лв. (хиляда шестстотин и два лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0