• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 453 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По седма точка от дневния ред: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 453:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2018 г., приета с решение № 290 от 25.01.2018 г., като допълва:
Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със
следният имот: - Апартамент № 1, ет. І, вх. Б, бл. №22 в жк „Балик", гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.76.18.5.21 по кадастралната карта на гр. Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0