• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 452 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, пл. „21-ви септември", представляващ кафе-бар и прилежаща тераса.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 452:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си отдаване под наем на общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Балчик, пл."21 Септември", актуван с АЧОС № 3349/02.09.2008 г. представляващ Кафе-бар състоящ се от 1 етаж-търговска зала, стълбище, преддверие и склад 83 кв.м ; подземен етаж -склад, коридор, стълбище,  "wc" с по две клетки с площ 44 кв.м ,обща площ 127 кв.м и част от имот публична-общинска собственост актуван с АОС №227/25.05.1999г. в град Балчик , прилежаща тераса с площ 137.06 кв.м, съгласно предназначението си за срок от 5 години /пет / , чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

        2. Утвърждава начална годишна наемна цена от 3 824.56 лв. / три хиляди осемстотин двадесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/, без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена съгласно т.5, зона 2 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които:

      3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:

4.1.      използва имота, съгласно описаното предназначение;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0