• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 451 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По пета точка от дневния ред: Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, с площ 10 м².

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 451:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си терен до бивша „Автошкола" на ул.„Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, актуван с АОС 480/07.01.2016 г.представляващ част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 м2, да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена от 163.80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет стотинки/, без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена съгласно т.5, зона 3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :

3.1. са регистрирани по Търговския закон;

3.2. нямат публични задължения;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да:

4.1. използва имота, съгласно описаното предназначение;

4.2. да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне на павилион;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0