• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 450 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По четвърта точка от дневния ред: Вземане на решение за прилагане на чл. 41, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 450:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, Общински съвет Балчик  реши:

І. Дава съгласие "Ефект-3" ООД с ЕИК:831432514 да се освободи от заплащането на таксите, посочени в чл. 43 НОАМЦУТОБ и приложената към него таблица, относно инвестиционно намерение, касаещо имот № 39459.25.508 по КК на с. Кранево, като определя еднократна такса в размер на 5000 /пет хиляди/ лв.

ІІ. Възлага на кмета на Община  Балчик да извърши последващите правни и фактически действия във връзка с взетото по т. I решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1