• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 449 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от кмета на община Балчик и председателя на общински съвет, за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 449:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община Балчик за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., в размер на - 371,34 лв., отчетени като разход по Функция „Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10­51, и задгранични командировки в размер на 1380,55 лева, отчетени като разход по функция „Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0