• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2018 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1.      „МБАЛ-Балчик"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.       Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик"ЕООД към 30.06.2018 г.

            През второто тримесечие на 2018г., „МБАЛ-Балчик"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 1 083 783 лева, от които предоставена субсидия от Община Балчик  430 000 лева., и е извършило разходи на стойност  1 206 717  лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик"ЕООД  е на  загуба през второто тримесечие на 2018г., в размер на 122 934 лв.

                Приходите на „МБАЛ-Балчик"ЕООД от РЗОК през  ІІ-то тримесечие на 2018 г.,възлизат на 581 548 лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 68 969 лв.

               Разходите на „МБАЛ-Балчик"ЕООД през ІІ-то тримесечие на  2018г., възлизат на         1 206 717лв., от които:

-         разходи  за материали - 93 714 лева;

-         разходи за ел.енергия - 41 861 лева;

-         разходи за външни услуги -  77 515 лева;.

-         разходи за амортизации - 184 400 лева;

-         разходи за възнаграждения  - 666 682 лева;

-         разходи за осигуровки - 124 341лева;

-         други разходи - 6 617  лева;

-         финансови разходи - 2 141 лева;

               Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик"ЕООД възлизат на 392 168лв.,

3.       „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4.       Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД към 30.06.2018 г.

През второто тримесечие на 2018 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  270 000  лева, от които приходи от услуги   267 000  лева. и други приходи 3 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  270 000 лева., от които разходи за материали 53 000 лв., услуги -  30 000 лв., разходи за персонала - 211 000 лв., разходи за амортизация  - 4 000 лв., и др.разходи  2 000 лв.

През второто тримесечие на 2018г., дружеството е на нулева печалба.

                Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД възлизат на  50 000 лв., от които :

-         задължения към персонала -  33 000 лева;

-         осигурителни задължения - 6 000 лева;

-         задължения към доставчици  - 8 000 лева;

-         данъчни задължения  -  3 000  лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на  33 000 лв.

5.       КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.       Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 30.06.2018г.

През второто тримесечие на 2018г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на  7 000  лева, от които приходи от услуги   7  000  лева , и  е извършило разходи на обща стойност  11 000 лева., от които разходи за материали 3 000 лв., външни услуги -  3 000 лв.,  други разходи - 5 000 лв.

             През второто тримесечие на 2018г., дружеството е на загуба  в размер на  4 000 лева.

- Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на  0 лева.