• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 448 Протокол 29 от 18.10.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 448:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 г. - 2021 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2019 година в размер на 13 797 100 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на 12 751 400 лева.

2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2020 година в размер на 14 042 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на                   13 018 600 лева.

3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2021 година в размер на 14 128 000 лв. и разходи в местни дейности в размер на                     13 021 500 лева.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0