• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 405 Протокол 27 от 26.07.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 405:  Общинския съвет - Балчик не приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2017 година

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 20 общински съветници

 „ЗА" - 9; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 11