• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 404 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тридесет и седма точка от дневния ред: Актуализация на бюджета на програмата за развитие на спорта за 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 404:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 18 000 лева, в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", § 51 00 "Основен ремонт ", във връзка с издаване на акт 16 на обект "Изграждане и реконструкция на футболен стадион".

2. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" да бъде завишен със 7 800 лева, за доставка на оборудване за водовземно съоръжение на стадиона.

3. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2018 г.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0